Станбени простории

СТАНБЕН ПРОСТОР

ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР

Генералното чистење на домовите најчесто нашите клиенти го побаруваат поради самата хигиена на комплетниот или парцијалниот дел од просторот, поради реновирање, по градежни зафати, по прослави или пак поради примопредавање на просторот.

Услугата се активира по потреба а подразбира ангажирање поголем број на работници поради обемот на работата.

ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР

Периодично чистење на станот или периодично чистење на домот се врши најчесто доведување на хигиената на комплетен или парцијален дел на просторот во саканата состојба поради замена на Вашите веќе ангажирани лица по потреба кои во моментот се спречени да ја извршат својата обврска.

Услугата исто така се активира по потреба а подразбира чистење на просторот поради специфичноста на просторот.

Оваа услуга се активира по потреба подразбира и ангажирање на поголем број на работници.

РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР

Редовното чистење на Вашиот дом се тековна активност кој по склучување на договор со корисникот се врши по генералното или периодичното чистење на просторот.

Услугата подразбира претходно дефиниран број на ангажирани работници, ставки за одржување и чистење, време на одржување, денови за одржување со еколошки средства и професионална опрема за завршените услуги.